מדרש רבה,ספרים

בראשית רבה | פרשת נח

בראשית רבה | פרשת נח "וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה" (תהלים לז, יח): "יוֹדֵעַ ה' יְמֵי תְמִימִים וְנַחֲלָתָם לְעוֹלָם תִּהְיֶה" כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת עשרים שנה לחטא.
ד"א "יודע ה' ימי תמימים" זו שרה שהיתה תמימה במעשיה א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימה "וְנַחֲלָתָם לְעוֹלָם תִּהְיֶה" שנאמר "ויהיו חיי שרה" מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא:
ב. (קהלת א, ה): "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ" א"ר אבא בר כהנא וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש אלא עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו:
יום שמת רבי עקיבא נולד רבינו וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".
יום שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".

Read More

פרשת השבוע נח | תולדות אומות העולם

כמה אתם יודעים על תולדות אומות העולם ? "אלה תולדות נח ויולד נח שלשה בנים : את שם, את חם, ואת יפת". ומהם נשאר כל האנושות הקיימת. ושמם מעיד על האופי, ועל עיקר מהותם ותכונותיהם שלהם ושל זרעם אחריהם. שֵם – על שם הגדלת השם וההתפארות, חָם – על שם החמימות, ויפת – מלשון יופי. ונפרט קצת כל אחד עם המידות המשורשות בו מימות בריאת העולם ועד היום…

Read More
מדרש רבה,ספרים

מדרש רבה | פרשת נח

בראשית רבה פרשה ל פיסקא: א ב ג ד ה ו ז ח ט י א. "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים" הה"ד

Read More
הבן איש חי

פרשת נח | בן איש חי | הלכות ציצית

ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה, יש להקשות מאחר שאמר פרו ורבו למה הוצרך לומר עוד שרצו ורבו, ועוד למה נקיט לשון שרצו שהוא לשון האמור בשרצים, ועוד תיבת "בה" לשון יתר דודאי הוא בה ולא בשמים, הנה העולם צריך לשמירה מחסד אל בשש קצוות שלו, שהם ארבע רוחות ומעלה ומטה, שצריך להיות חסד יסובבנו בשש קצוותיו, וגם בזמן שנות העולם שהם ששה אלפים שנה, ג"כ מתפשט ששה פעמים חסד אל, והנה ו' פעמים חסד אל המאירים בששה קצוות העולם, עולים מספר תרי"ח, לכן הטלית שהוא מגין על האדם כמ"ש בצל כנפיך תסתירנו, מצותו מן התורה הוא שיהיה מצמר רחלים, שעולה מספר תרי"ח, לרמוז שבזכות מצות הטלית הנעשה מן צמר רחלים, נזכה לשמירה מששה פעמים חסד אל בשש קצוות שלנו. ועוד נרמז מספר צמר רחלים במספר הציצית, דאותיות ציצית עולים ת"ר..,

Read More
הרב יעקב מאיר שכטער

פרשת נח | מנוחת הנפש

פרשת השבוע נח : מנוחת הנפש תלויה ביישוב הדעת ! כי מי שאין לו יישוב הדעת מסתובב בעולם כשיכור ומשוגע, שרגע חושב כך ורגע הבא חושב להיפך, ותמיד מבולבל ואינו מוצא את עצמו, ולא יודע להנהיג את עצמו וקל וחומר אחרים, אפילו בניו ובנותיו ומשפחתו הוא. וחי כמי שחי בתוך בועה ובלחצים ופחדים מהלא נודע.., ואינו יודע בין ימינו לשמאלו. ודבר זה נותן אותותיו בגשמיות וברוחניות, ונוגע לנצחו גם כן. וע"כ שומה עלינו ליישב תמיד את דעתינו, ואיך עושים את זה ? תקראו בפרשה…

Read More

פרשת השבוע נח

פרשת השבוע נח, תקציר: "אלה תולדות" שהאדם צריך להתנהג על פיהם -"נח נח", היינו להיות נח עם הבריות, ולהיות נח ומקובל למעלה, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. [וזה על ידי שאדם חושב תמיד לעשות מעשים טובים להיטיב לזולת – כרצון השם]. כי דבר שאינו דרך ארץ – אין לעשותו, בבחי' (ברכות ז') שמע מינה לאו אורח ארעה למעבד הכי. וכל דבר שהוא דרך ארץ יש להשתדל מאוד לעשותו, כגון להקדים 'שלום' לכל אדם [בסבר פנים יפות ומחייכות ושמחות]..,

Read More