בן איש חי | פרשת וישלח | הלכות בריאות הגוף והנפש

כתבו חכמי המוסר דקאי על יצר הרע שצריך האדם לקום באשמורת להרגו בעסק התורה שבחצות הנקרא 'לילה', שהוא מעולה יותר מעסק התורה בחצות הראשון הנקרא 'ליל'. ואמרתי בזה ליל"ה למפרע הוא ר"ת ה'בא ל'הרוג י'שכימו ל'הרגו. ואשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שיהיה ניעור באשמורת בכל לילה בחצות השני לעסוק בתורה, כי מועיל לימוד תורה בעת זה לכמה דברים, צא ולמד בזוהר הקדוש כמה הפליג בשבח ותועלת לימוד זה:

הלכות – בריאות הגוף והנפש. תיקון הגוף קודם לתיקון הנשמה – כי אם הגוף לא נקי ולא מסודר בשינה ובריאות איך יוכל להשקיע כוחות שאין לו בעבודת השם יתברך ? אל יחשוב האדם על השינה כל מה שתהיה ברבוי יותר יש בה תועלת לגוף, דהא הסכימו כל הרופאים המובהקים דאל ישן האדם בלילה פחות משש שעות, ולא יותר על שמונה שעות שתזיק לו רבוי השינה, נמצא דבר זה מוסכם אצל כל הרופאים דשינה יותר משמונה תזיק לגוף, והישן שש שעות הרי זה יצא ידי חובתו בבריאות גופו. על כן איש יהודי שהוא מחויב להשתדל גם כן בבריאות נפשו הקדושה אין לו לישון יותר משש שעות, מאחר כי הוא יוצא ידי חובתו בבריאות גופו בכך, ושאר שעות הלילה יעסוק בהם בבריאות נפשו על ידי עסק התורה…

Read More
הקדוש ברוך הוא

פרשת השבוע ואתחנן

הרבה אנשים מסתובבים עם קושיאות בבטן, למה ועל מה עשה ה' עמו כך, והם מסתובבים מדוכאים ומתוסכלים, במרה שחורה, ומלנכוליזם, ומוחין דקטנות, ותובנות עקומות ועקושות ומסוכנות, ועי"ז אין להם לא עוה"ז ולא עוה"ב (כי עובר עליהם מה שעובר עליהם), ואילו היו מתחזקים באמונה ובטחון – לא היתה להם שום קושיא כלל, והיו רגועים לחלוטין ומיושבים בתכלית… תקראו, תראו שאין שום דבר קשה ואין מה להתבלבל… רק להודות ולהלל…

Read More
יהי רצון

פרשת השבוע אמור

על פי רוב נוסעים בימי הקיץ הלוהטים ובעוד זמנים לנפוש לאַורֵר את הגוף ואת הנפש ולאגור כוחות. והנה בעצם הדבר אין חסרון ועוולה. אלא שהיצר הרע מתלבש במצוות כנודע. וע"כ הרבה מאד פעמים נכשלים בדברים רבים וגם חמורים. והנה אין לעלות על הדעת שכשנופשים – הותרה הרצועה, והכל מותר. כמו שלמעשה הרבה חושבים ונוהגים, וע"כ נכשלים בדברים רבים. ואזכיר כמה מהם:

Read More
רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע מצורע

פרשת השבוע מצורע: הנה הרבה אנשים חולים בגוף ובנפש והולכים מתוסכלים ואינם מוצאים רפואה ומנוח לנפשם, והרבה שואלים מתי אני יפסיק לקחת כדורים ? והנה לצדיקי אמת יש את סוד הרפואה והפסיכולוגיה האמיתית לרפא כל אדם מהעצבות והשיגעונות והדמיונות שלו שהם עיקר חולי נפשו, וצריך הרבה תפילה לזכות להגיע לרופא הנפש הפסיכולוג האמיתי הוא צדיק הדור אשר בכוחו להדריך כל אחד ואחד לפי מחלתו לרפא את נפשו.

Read More
הרב יעקב מאיר שכטער

פרשת נח | מנוחת הנפש

פרשת השבוע נח : מנוחת הנפש תלויה ביישוב הדעת ! כי מי שאין לו יישוב הדעת מסתובב בעולם כשיכור ומשוגע, שרגע חושב כך ורגע הבא חושב להיפך, ותמיד מבולבל ואינו מוצא את עצמו, ולא יודע להנהיג את עצמו וקל וחומר אחרים, אפילו בניו ובנותיו ומשפחתו הוא. וחי כמי שחי בתוך בועה ובלחצים ופחדים מהלא נודע.., ואינו יודע בין ימינו לשמאלו. ודבר זה נותן אותותיו בגשמיות וברוחניות, ונוגע לנצחו גם כן. וע"כ שומה עלינו ליישב תמיד את דעתינו, ואיך עושים את זה ? תקראו בפרשה…

Read More
אמת,פרשת השבוע וירא

פרשת השבוע וירא

פרשת השבוע וירא, תקציר: מהפרשה לומדים, כמה יש להתאמץ לבקר את החולה, שהרי השי"ת בכבודו ובעצמו, בא לבקר את החולה (אע"פ שכביכול יש לו עיסוקים אין סוף הקשורים בכל העולמות). ועוד נקודה חשובה ממרא נתן עיצה טובה למשה על המילה ושכרו לצידו – כי זה כלל גדול שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, וכל מעשה טוב ודיבור טוב הכל רשום למעלה לטובה, ואפילו רצון טוב…

Read More