הלכות פורים | מתנות לאביונים | בן איש חי | פרשת תצווה

הלכות פורים | בן איש חי. פרשת תצווה – שנה ראשונה. מתנות לאביונים משלוח מנות, והלכות פורים וקריאת המגילה. חייב כל אדם ליתן שתי מתנות לשני עניים לפחות, וכל המרבה ברוך יהיה, והשיעור הוא אם נותן אוכל צריך שיהיה בו ג' ביצים שהם ארבעה וחמשה דרה"ם, ואם מעות שיעור שיקנה שלשה ביצים מפת, ואפילו עני המתפרנס מצדקה חייב במתנות לאביונים .. הלכות קריאת המגילה ושמחת פורים על פי הבן איש חי.

המשך לקרוא...

בן איש חי | פרשת מקץ

בן איש חי | פרשת מקץ הלכות שנה ראשונה הלכות בית הכנסת ותפילה דרשה על הפרשה "ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת

המשך לקרוא...
הבן איש חי

בן איש חי | פרשת ויצא | הלכות בית הכיסא

הלכות בית הכיסא. משהה נקביו עובר משום "בל תשקצו", בין בגדולים בין בקטנים, אך בקטנים יש בזה עוד חשש סכנה וגם עקרות, שיהיה עקר אם משהה. ויש בני אדם נכשלים בדבר זה, ואם יבא לו התעוררות והוא לומד או עוסק בעניניו, אינו קם במהירות, וחושב: עד שיגמור העסק עוד מעט, או עד שיגמור דף הזוהר או המזמור, וזו שטות גדולה, דהרי זו מצוה הבאה בעבירה, לכך צריך להזהר מאד. וכתב "חסד לאלפים" ז"ל בשם המקובלים, דהמיקל בזה, מונע ממנו טהרת המחשבה. ומי שהוא בעל נפש ורוצה להדבק בקונו, צריך להזהר שיהא גופו נקי בכל שעה, וזה מועיל גם כן לבריאות הגוף ונעשה בריה חדשה.

המשך לקרוא...

בן איש חי | פרשת תולדות | הלכות נטילת ידיים

בן איש חי | פרשת תולדות | הלכות נטילת ידיים. סדר נטילת ידים דשחרית בתחילה יטול כלי המים בידו הימנית ותמסרנו לידו השמאלית, ואחר כך שופך מים מכלי שבידו השמאלית על ידו הימנית, ואחרי זה יאחז הכלי בידו הימנית וישפוך על ידו השמאלית, הרי פעם אחת, וחוזר כסדר הזה פעם שנית ופעם שלישית באופן שתרחוץ על כל יד ויד שלוש פעמים, ולא תרחצם לכל יד בפעם אחת שלוש פעמים בזה אחר זה כי לא תיעקר רוח רעה אלא דוקא ברחיצה של סירוגין כאשר כתבנו, וכאשר מפורש כל זה בשער הכונות לרבינו האר"י ז"ל,

המשך לקרוא...