פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע בא | חינוך ילדים

פרשת השבוע בא. מדבר ראש ישיבת ברסלב מאיר על חינוך ילדים למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. שהעיקר הוא להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ומצוותיה דהיינו שיהיו בעלי מידות טובות וישרות עם אמונה ויראת שמיים. כדי לגדל פירות צריכים להיות חכם הרואה את הנולד, ולהשקיע בהם ובעץ, בבחי' נוצר תאנה יאוכל פריה, וכפי הנצירה וההשקעה כך יהיו טיב הפרות, והמזניח את טיפול העץ שלא יבוא אח"כ בטענות על טיב הירוד של הפירות. והוא הדין בחינוך הילדים…

Read More
ברסלב ישיבת נצח מאיר ראש הישיבה הרב ויזנפלד שליטא

חינוך ילדים | פרשת וארא

חינוך הילדים והנוער הוא השקעה בכל דור ובכל בית ובכל מוסד חינוכי, ובפרט בדור הזה אשר בעוונות הבנים והבנות נוטים להתמרדות בגיל צעיר מאד, הן במה שנוגע לסמכות ההורים, והן במה שנוגע לסמכות המורים והמורות, וצריכים הרבה סייעתא דשמיאאא להצליח כשמדברים על ליבם (ואשר על כן יש ג"כ להרבות בתפילה לפני שנגשים לדבר עמם, שה' יצליח דרכו ויהא לו סייעתא דשמיא שדבריו יתקבלו ויביאו את התועלת הנרצת)… ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר על חינוך ילדים שווה לכם לקבל כמה עיצות !

Read More
תכלית הבריאה להודות לה'

פרשת השבוע שמות

ואלה שמות בני ישראל בכל דור ודור ישנם אחים טועים – חלשי אופי, ובעיקר חלשי אמונה, אשר מתייאשים מדרך אבותינו ורבותינו הקדושים דרך ישראל סבא

Read More
נ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת השבוע ויקהל

פרשת השבוע ויקהל: עול הציבור והנהגתו היא סכנת נפשות ממש, ויכולה להוריד את האדם מדביקותו בהשם יתברך ועבודתו. כי איש כשר רוחו מלעבור על רצוח ונאוף אבל בהנהגת העולם ובחידושין דאורייתא שמחדשין והנהגה שאינה כראוי את הציבור וכל יחיד – יכולים לעבור ממש, על גנוב ונאוף ורצוח בכל פעם, בכל רגע רחמנא ליצלן.., ולא כל אחד ראוי להנהיג

Read More
פדיון-נפש

פרשת השבוע כי תשא

"ונתנו איש כופר" (ופדיון) "נפשו לה', בפקוד אותם". וכבר גילה רבינו הקדוש ז"ל מברסלב דעתו, שראוי להרגיל את עצמו ליתן בכל פעם על פדיון נפש כדי להמתיק הדינים מעליו בכל פעם, ואפילו כשאין לו שום חולה ושום צער בתוך ביתו, טוב לעשות פדיונות בכל פעם כדי שלא יבוא לידי צער וחולאת ח"ו, ורבינו ז"ל גילה בכמה מקומות סודות נפלאים בעניין מעלת הפדיון נפש ובפרשת השבוע ננסה לתת לכם לטעום מהם…

Read More
הרב ויזנפלד

פרשת השבוע תצוה

עיקר החשיבות על עבודת ה' היא שתהיה בקביעות, והיא סוד ההצלחה ! והיא מראה על רצינות ועל מידת האמת של האדם וברבות הימים תכניס אותו יותר ויותר להיכלי הקדושה.., כי הרבה מתעלים בדמיונות, והרבה מתעלים באורות מאורות שונים ובמדריגות שלא להם, ושלא יכולים להחזיק בהם לאורך ימים ושנים ושגם על פי רוב סופם להתנפץ לשברים ולשברי שברים על סלע המציאות. ככלי חרס הנשבר שאין לו תקנה. ויש להם אח"כ טענות כלפי שמייא…

Read More
תפילה (2)

פרשת השבוע תרומה

נתינת הצדקה היא המרוממת אתכם ! באמת ? כן, כי כל מי שנותן הוא בעצם לקוח לעצמו זכויות וטובת לעולם הזה וכל שכן לחיי נצח ובמיוחד ללומדי תורה ועובדי השם שמרבים זכויות לעם ישראל ומתמסרים לעשות רצון השם ולגלות מלכותו יתברך בעולם – אז רוצים להרבות זכויות לעצמכם ולעם ישראל כנסו ותקראו…

Read More