פרשת-השבוע-לוגו.jpg

פרשת השבוע תרומה

אמרו רבותינו ז"ל ושכנתי בתוכם – בתוכו לא נאמר אלא "בתוכם", מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. וכלשון המדרש הגדול: אמר הקב"ה כיון שאני בודקן ומוצא אותם מלאים ושלימים, אני שוכן בתוכם, דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בכל אופן למדנו מכאן שכל יהודי ראוי להשראת השכינה באופן תמידי וקבוע, ובתנאי שיהא ראוי לכך, דהיינו שיתנהג בשלימות על פי רצון ה', בכל דיני תורתינו הקדושה, ויעסוק תמיד בתיקון מידותיו תאותיו והשקפותיו.

Read More
תפילה (2)

פרשת השבוע תרומה

נתינת הצדקה היא המרוממת אתכם ! באמת ? כן, כי כל מי שנותן הוא בעצם לקוח לעצמו זכויות וטובת לעולם הזה וכל שכן לחיי נצח ובמיוחד ללומדי תורה ועובדי השם שמרבים זכויות לעם ישראל ומתמסרים לעשות רצון השם ולגלות מלכותו יתברך בעולם – אז רוצים להרבות זכויות לעצמכם ולעם ישראל כנסו ותקראו…

Read More