פרשת וילך הברכות של עם ישראל

פרשת וילך | הברכות של עם ישראל

השראת השכינה | הברכה והשמירה על עם ישראל

בס"ד, בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים לא-יז) "ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאני הרעות האלה".

נמצא כשיש בישראל השראת השכינה – הברכות והשמירה אתם,

ולהיפך כשח"ו השכינה מסתלקת מישראל – צרות רבות ורעות באים בר מינן.

באופן כללי מאד נאמר שעשיית רצון ה' וקיום התורה, הם גורמים השראת השכינה בעם ישראל, וכמ"ש חז"ל (ילקוט שמעוני, פ' תרומה, סי' שסג) שהשי"ת חומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו.

וזה ע"י קבלת עול מלכותו, כמ"ש (ת"כ בחוקותי פסקא כו) על מנת כן יצאו ממצרים, שיעשו את המשכן ותשרה שכינה ביניהם, ואם יעשו רצונו – אין שכינתי זזה מבניהם.

וע"י עסק התורה השי"ת משרה שכינתו, כמ"ש חז"ל (ברכות ו.) מנין ששנים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עליהם? שנאמר (מלאכי ג-טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה'.

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו? שנאמר (שמות כ-כא) בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך.

וכן אמרו (אבות פ"ג מ"ה) עשרה שיושבין ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, ואפילו ג', ואפילו ב', ואפילו אחד, ע"ש.

ובפרט כשעוסק בתורה בלילה [כידוע מעלת קימת חצות שזהו עת רצון], וכמ"ש (תמיד לב:) כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו.

ובפרט כשעוסק בתורה בארץ ישראל, וכמ"ש (מדרש שו"ט תהלים קה) אתה מבקש לראות את השכינה עוה"ז? עסוק בתורה בארץ ישראל. וזכות א"י רבה לכך, כמ"ש (ספרי וזאת הברכה – סי' שלב בסופו) מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? ועיי"ש שהוא משום שהוא היחיד מכל השבטי י-ה שנולד בארץ ישראל, הרי שא"י זכותה רבה להשראת השכינה.

וכן הקשר לתלמידי חכמים מסוגלת לכך, וכמ"ש (כתובות קיא:) כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לת"ח, והמהנה ת"ח מנכסיו – מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

ואמרו (שו"ט תהלים כה) כל מי שמבקש פני זקן – כאילו מקבל פני השכינה.

ואמרו (תנא דבי אליהו רבא ג-ז) כל הנושא פנים אל התורה – זוכה ומקבל פני השכינה.

וכן ההליכה לבית המדרש ולבית הכנסת גורמים לכך, כמ"ש (מו"ק כט.) כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת – זוכה ומקבל פני השכינה. (וע"ע בירושלמי סנהדרין סי' ה"ב, דב"ר ז-ב), ואמרו (פסיקתא דרב כהנא-ל) כל זמן שישראל מעצרין בביהכ"נ ובביה"מ הקב"ה עוצר שכינתו עימהם. (וע"ע ברכות ו., סנהדרין לט. ושם מב.).

וכן בזכות שמירת העיניים, וכמ"ש (דרך ארץ רבא, פ"א) כל הרואה דבר ערוה, ואינו זן את עיניו ממנו זוכה ומקבל פני השכינה.

ואמרו (שהש"ר ב-טז) כל מי שמקבל פני חבירים (צדיקים) כאילו מקבל פני השכינה.

ואמרו (ב"ב ס.) ע"פ (במדבר כד-ב) וירא את ישראל שוכן לשבטיו – ראה שאין פתחי אוהלים מכוונים זה לזה, אמר ראויים הללו שתשרה עליהם השכינה.

ואמרו (סוטה יז.) איש ואשה זכו – שכינה ביניהם.

ואמרו (מנחות מג:) כל הזריז במצוות ציצית – זוכה ומקבל פני השכינה.

וע"י מידת הענוה זוכה לכך, כמ"ש (סוטה ה.) ע"פ (ישעיה נז-טו) שוכן עד.. ואת דכא ושפל רוח. א"ר יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, ואמרו (ברכות ל:) אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה (בטילה, וק"ו האסורה) אלא מתוך שמחה של מצוה.

אמר המעתיק: היום ערב יום כיפור זה הזמן להמשיך הקדושה והשכינה על עם ישראל וכל יחיד על עצמו וביתו – בקבלת מצווה קטנה להחזיק בה ולהתמיד בה ולהדר בה, כגון ברכת המזון, או ברכת מעין שלוש, תפילת הדרך, וכדומה.. העיקר שיהיה בקביעות ובהידור כפי היכולת ועל ידי זה תתעלה הקדושה ונעשה כלי לקבל את השפע ורוב ברכות].

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

ערב יום כיפור פדיון כפרות או פדיון נפש לרב שליט"א

ניתן להעביר דרך 050-4161022

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *