תפילה מוקד התפילות אצל רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע שמיני

תפילה מוקד התפילות אצל רבי נתן מברסלבפרשת השבוע שמיני: לא צריכים להיות בעל מדריגה גדול, לראות השגחה פרטית הגלויה, של השם יתברך וישתבח שמו, בעולמו.., אלא מספיק שלא סוגרים את העיניים, ממילא רואים אלקות וניסים והשגחה, ובפרט יושבי ארץ ישראל, המלומדים בניסים, כן יוסיף ה' לרחם עלינו ועל פליטתינו. _ ואכן יש לשמוח יותר ויותר עם כל גילוי השגחה מאת ה', ויש להתפעל יותר ויותר ולהדגיש לנפשו ולנפשות משפחתו וכו'. ולדבר מכך ולהודות על כך, ולחיות עם זה. ולא לתת לטשטש את הדברים כאילו הם טבע..,

 

פרשת השבוע שמיני | מציאות השגחת השם

 

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע, פרשת שמיני.

וזהו (ויקרא ט-ב) "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלכי היום ה' נראה אליכם".

ידוע גודל מעלת ראש חודש ניסן (שיום השמיני למלואים היה בראש חודש ניסן כדפרש"י) וכל חודש ניסן בכללותו, וכמ"ש חכמינו ז"ל (תענית כט. משנכנס אדר מרבין בשמחה, ופרש"י ימי נסים היו לישראל פורים ופסח).

ואזי נתרומם מזל של ישראל (כמ"ש שם:) בר ישראל דימות ליה דינא בהדי נכרי לימדי נפשיה אז דבריא מזליה

ובניסן ישראל נגאלו ובניסן עתידים ליגאל (ר"ה יא. שמו"ר טו.ב, זהר ב ק"כ),

וימי ניסן – הם ימי תשובה כמו ימי תשרי, כמבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ ח"א סי' מט),

וימי ניסן הם בחי' תיקון הברית, ועל ידי שמחה מושכים קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה, וזוכים לתקן הברית ולהנצל מפג"ה (שם ח"ב ה-י).

ועוד מבואר בדברי רבינו ז"ל (שם, ח"א סי' ע) על מה שאמרו חז"ל (כ"ה ב.) שניסן הוא ראש השנה למלכים, ושל הממונים, והראשים, וכידוע ומפורסם מספרים הקדושים גודל מעלת ראש חודש ניסן וחודש ניסן.

ונוסף עליהם מקרא מלא הכתוב כאן. "כי היום ה' נראה אליכם".

אבל באמת הבחינה הזאת חיה וקיימת בכל יום ויום בכל ימות השנה.

כי בכל יום ויום רואים אנו השגחה פרטית מיוחדת לכל יחיד ויחיד, ובפרט לכל כלל ישראל, בבחי' "כי היום ה' נראה אליכם".

ולא צריכים להיות בעל מדריגה גדול לראות ההשגחה פרטית הגלויה, אלא מספיק שלא סוגרים את העיניים, ממילא רואים אלקות וניסים והשגחה, ובפרט יושבי ארץ ישראל, המלומדים בניסים, כן יוסיף ה' לרחם עלינו ועל פליטתינו.

ואכן יש לשמוח יותר ויותר עם כל גילוי השגחה מאת ה', ויש להתפעל יותר ויותר ולהדגיש לנפשו ולנפשות משפחתו וכו', כל גילוי אלוקותו בעולם,

ובפרט עם הנעשה עם יושבי ארץ ישראל, ובפרטי פרטיות הנעשה עמו, ולדבר מכך ולהודות על כך, ולחיות עם זה, וכמו שכתוב "שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו".

ולא לתת לטשטש את הדברים כאילו הם טבע [והרגל], וכן לא לתת לדברים להעלות אבק השכחה והזקנה.

ועוד, הרי אמרו חז"ל (ברכות ט:) לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ואפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין… וכן נפסק בשו"ע (או"ח סי' רכד סט) ואם כן ק"ו שצריך האדם הכנה רבה, וחושים דרוכים לשים לב להתגלות ה' לעינינו, ע"י הגילויים המופלאים של השגחה פרטית.

וכל המשים לבו לראות השגחת ה', ולהודות לו על כך, יזכה לראות ישועתו והשגחתו יתברך בכפלי כפליים, ויהיו לו כל הסיבות הטובות להודות לה' על כך.

בבחי' (תהילים יז, ז) מושיע חוסים, בחי' (ירמיה יד, ח) מקוה ישראל, מושיע בעת צרה. בחי' (משלי כ, כב) קוה לה', ויֹשע לך.

ויהי רצון שנזכה במהרה לתשועת עולמים.

 

בברכת התורה וכל טוב סלה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *