ציור-שופטים

פרשת השבוע ראה

פרשת השבוע ראה (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". לפני ה' אלקיכם ושמחתם – עבדו את ה' בשמחה, כראוי לכל עובד מאהבה 'בכל משלח ידכם' – כי אז תצליחו את דרכיכם ואז תשכילו. "ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". דהיינו שהאדם צריך לשמוח בכל מה שהוא עוסק ולקבל דין שמיים בשמחה, ולא כאלה המתאוננים המתוסכלים שבכל עת הם רוטנים ומתלוננים, ועצובים ולא טוב להם בכלום..,

פרשת ראה | מעלת השמחה בעבודת השם

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ראה

לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם".

האי "ושמחתם" יש להסתפק בו, איך לקרוא ואיך [למה] לשייך אותו,

דרך א – האם למעלה קאי "לפני ה' אלקיכם ושמחתם",

דרך ב – או שמא למטה קאי "ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם" ?

דרך ג – וכן יש להסתפק בו, האם לשון ברכה – דהיינו אם תעשו רצון ה' תזכו להיות בשמחה,

דרך ד – או שמא הוא לשון ציווי ?

והנה לפי דרכינו הכל אמת, והכל רמוז בתורה וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (תענית ט. זוה"ק ח"ג דף רכא.) ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא. [אין דבר שלא רמוז בתורה].

והנה הדרך הראשון אמת, וכן פירש במפורש הספורנו, וזה לשונו 'לפני ה' אלקיכם ושמחתם' – עבדו את ה' בשמחה (תהלים ק-ב) כראוי לכל עובד מאהבה 'בכל משלח ידכם' – כי אז תצליחו את דרכיכם ואז תשכילו. עכ"ל.

(ואיתא בזוה"ק פ' ויחי דף רכט:) בעי בר נש למפלח קמיה דקב"ה בחדוה, ולאחזאה חדוה בפולחניה.. פולחנא דצלותא בעי בר נש למפלח קמיה קב"ה בשמחה וברננה.

וכן איתא בזוה"ק ויקרא (דף ח:) הכי אוליפנא דכל פולחנא דבעי בר נש למפלח לקב"ה בעי חדוותא ברעותא דלבא בגין דישתכח פולחניה בשלימו.

ואמרו חכמים (שם, דף נו.) ע"פ (תהלים ב) וגילו ברעדה שעבודת ה' בקדמיתא בעי יראה, לדחלא מיניה, ובגלל הפחד של אדונו ימצא אחר כך שיעשה בשמחה את מצוות התורה.

ואסור לאדם לשמוח יותר מדאי בדברי העולם הזה,

אבל בדברי תורה ובמצוות התורה צריך לשמוח.

וכן אמרו חז"ל (שבת ל: קפ: זוה"ק ח"מ) אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה.

ומקרא מלא כתוב (דברים כח-מז) תחת אשר לא עבדך את ה' אלקיך בשמחה.. מרוב כל.

ועיין בשער רוה"ק להאריז"ל דף י:, ובשער הכוונות דף א: והו"ד בראשית חכמה (שער האהבה פ"י-ב) שפירוש הפסוק יותר "מרוב כל", והכוונה שיהי' שמח בשמחת ה' המצוות ותורתו – יותר מכל ממון שבעולם.

דרך השני אמת. דהיינו כפשוטו של מקרא "ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". דהיינו שהאדם צריך לשמוח בכל מה שהוא עוסק ולקבל דין שמיים בשמחה, ולא כאלה המתאוננים המתוסכלים שבכל עת הם רוטנים ומתלוננים, ועצובים ולא טוב להם בכלום,

אלא להיפך אם כעת מן השמים צריך להתעסק במשהו מסויים, כגון תיקונים שבבית, או טיפול ילדים, או פרנסתו אפי' בעבודה לא אַי יאַי יאַי – יעשה בשמחה ובטוב לבב.

וכן יחדיר יסוד זה לכל משפחתו (אתם ובתיכם), שלאחר שעכשיו דבר זה הוא רצון ה' – הרי שיש לקבלו ולעשותו בשמחה.

דרך השלישי אמת. דהיינו שהאי "ושמחתם" הוא ברכה, שאם תעשה רצון ה' – תזכה להיות תמיד בשמחה,

כי באמת (לקוטי מוהר"ן תנינא סי' כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

ובדבר זה יש ברכה והצלחה בכל (ובלי שמחה – הכל הפוך),

אלא שהשמחה – היא עבודה קשה שבמקדש, ויש להתאמץ לקנותה בכל דרך כשרה אפשרית,

והכתוב מבטיחך כאן שאם תעשה רצון ה' בפשיטות ותמימות כמתבקש מתוך אהבת ה' –

תזכה להתברך בשמחה בכל מעשי ידיך. ובכל המצבים.

דרך הרביעית אמת. שודאי ציווי ה' ורצונו יתברך שנעבדנו בשמחה, והרי עונש חמור מאד ניתן למי שמזלזל בכך

וכמ"ש בתורה שכל הצרות הצרורות באות (דברים כח-מז) תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה.

וגם ללא קשר ישיר עם עבודת ה' במוצהר, צריך האדם להיות אדם שמח, ולא אדם עצוב ומתוסכל,

שהרי בלי שמחה אי אפשר לתפקד בצורה בריאה ונורמלית, וא"א לשרוד, והוא צורך חיוני.

וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (לקוטי מוהר"ן ח"ב סי' כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

וה' אוהב כל יהודי שמח – אהבת נפש.

 

ברכת התורה וכל טוב סלה

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *