סוד ההצלחה

פרשת השבוע צו

פרשת צו: "זאת תורת העולה", כלומר על ידי עסק התורה האדם מיתעלה (וגם זוכה לכתרה של תורה) "היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר", היינו שעוסק בתורה כל הלילה עד הבוקר, ומקיים כי עליך הורגנו כל היום (תהלים מד, כג), ועל כל פנים אשרי הקם פאַרטאָג'ס [לפנות בוקר, שהוא בעצמו עת רצון וזמן סגולי לקבלת התפילות, וזמן איכותי ללימוד התורה].

פרשת השבוע צו | קימת חצות

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע, פרשת צו.

(ויקרא ו, ב) "צוזאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח. כל הלילה עד הבוקר".

ידוע שהתמדת עסק התורה ועבודת ה' בדורות עברו היתה עצומה, וצדיקים וגאונים היו משימים לילות כימים בתורה ועבודה.

ואמרו חז"ל (ברכות ג:) אמר ר' שמעון חסידא, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאיליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר.

ובודאי שעבד קשה על כך ונתנסה נסיונות רבות על כך, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (מדרש שוחר טוב – כב, ח) היה יצרו, מפתה אותו כל הלילה, ואומר לו "דוד, דוד, דרך כל המלכים להיות שחר מעוררם, והם ישנים עד שלוש שעות ביום, ואתה עומד בחצי הלילה?!"

ואמרו (שם כה, ד) שהיתה נפשו שוקקה להיות בבית המדרש, ואמרו (שבת ל:) כל יומא דשבתא – הוה יתיב וגריס כולי יומא !!! [ביום השבת היה דוד המלך יושב ולומד כל היום].

והוא לימוד מוסר לדור הזה שרובו של שבת הולך על בטלה אכילה ושינה!.

ההוא יומא דבעי למינח נפשיה [ביום שהיה צריך להפטר], קם מלאך המות קמיה ולא יכול ליה, דלא פסק פומיה מגירסא [קם מלאך המוות ולא יכל לו כי לא פסק פיו מלימוד התורה].

ואמרו חכמינו ז"ל (עירובין סה.) לא איברי סיהרא אלא לגירסא (כדי שכל הלילה יוכל לעסוק בתורה, אפילו העני שבעניים לאור הלבנה.),

ואמרו (חגיגה יב:) כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום.

(ואמרו סנהדרין צב. כל בית שאין דברי תורה נשמעין בו בלילה – אש אוכלתו).

ואמרו בסוף מס' מנחות ממש (דף קי.) (תהילים קלד) שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות. מאי לילות? אמר ר' יוחנן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה – מעלה עליהן הכתוב כאילו עוסקים בעבודה.

וידוע שבכל הדורות התאמצו לעסוק בתורה בלילה. וכמ"ש הרמב"ם ז"ל (הלכות תלמוד תורה פ"ג הי"ג) אע"פ שמצוה ללמוד ביום ובלילה, מ"מ אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה, יזהר בכל לילותיו, ולא יאובד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה וכו'.

ובכל הדורות תלמידי חכמים ציערו את עצמם ומשכו הלילות בעסק התורה ועבודת ה'.

וידוע שהגאון האדיר מאנ"ש הרב מטשערין זצ"ל, הי' ער כל לילות שבת, כל הלילה בעבודת ה'.

וכן אע"פ שלא הי' דרכו לסדר קידושין ולבלות עם תושבי העיר טשערין לילה שלם בשמחת חתן וכלה כנהוג בימיהם. שכך התנה עמהם בקבלו על עצמו הרבנות דשם. מ"מ היה מקפיד שישלחו לו הזמנה ויודיעו לו על כל חתונה וחתונה, כדי שבאותה לילה יבלה כל הלילה בעסק התורה ועבודת ה'.

וזה בחי' הנאמר בפרשת צו, "זאת תורת העולה", כלומר עסק התורה, שע"י האדם יתעלה (וגם זוכה לכתרה של תורה) "היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר", היינו שעוסק בתורה כל הלילה עד הבוקר, ומקיים כי עליך הורגנו כל היום (תהלים מד, כג), וזובח יצרו על המזבח, ומוסר נפשו על מזבח התורה במסירות נפש שעוסק בתורה. כנ"ל.

יהי רצון שיהי' חלקנו עמהם.

ועל כל פנים אשרי הקם פאַרטאָג'ס [לפנות בוקר, שהוא בעצמו עת רצון וזמן סגולי לקבלת התפילות, וזמן איכותי ללימוד התורה].

והעיקר לנצל את הזמן ולהתמסר לתורה בשעות וברגעים שלומדים מבלי לדבר שטויות והבלים רק שהראש יהיה בלימוד בחשק והתלהבות..,

כי יש הרבה שקמים בלילה ולאחר מכן ישנים כל היום ומזניחים את האישה והילדים, וכל עולמם וחינוכם וביתם הפוך.., ואין להם לחם לאכול ובגד ללבוש, בשביל שעה שעתיים שלמדו בלילה חצי מנקרים בלימוד בלי הבנה כי המוח לא רענן מעייפות כי לא השלימו את מכסת שינתם, ולאחר מכן ישנים כל היום…

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *