ברסלב ישיבת נצח מאיר ראש הישיבה הרב ויזנפלד שליטא

פרשת השבוע עקב

הנה בכל דור ודור ישנם כאלה שהם חכמים בעיניהם, הן כאלה שמבינים יותר טוב מהתורה, (לפי דעתם המשובשת), או מבינים בתורה יותר נכון ממה שחכמינו ז"ל קיבלו והבינו, או שהם מבינים יותר טוב מגדולי הדורות וצדיקי אמת, והם החכמים המה להרע ולהטיב לא ידעו (ירמיהו ד-כב), שמזיקים לעצמם ולמשפחתם ולדורותיהם ולדורות דורותיהם, ועוקרים א"ע מעלמא דאתי ומחיי נצח. שמעי זאת היפה בנשים [דהיינו עם ישראל] – מי הרב האמיתי שיכול להנהיג? למי לשמוע? ממי לקבל? איך מוצאים את האמת? ואיך מתרחקים מהשקרנים שמתלבשים בטלית ורבנות לא להם? העיצה היא – צאי לך בעקבי הצאן, הסתכלי בפסיעות שהלכו הצאן, התבונני בדורות הראשונים שקיבלו תורתי ושמרו משמרתי, כפי שהורו להם צדיקי האמת, ולכי בדרכיהם…

מנהיג אמיתי | פרשת השבוע עקב

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע עקב.

להורדה והדפסה >> עלון שבועי עקב | ברסלב מאיר | פרשת השבוע לילדים – פרשת עקב.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון.. ושמרתם ועשיתם אותם.. ואהבך וברכך והרבך".

כי חובה גמורה ומוחלטת, וגם היא סוד הישרדות וההצלחה של עם ישראל, הוא להתבטל (לא להיות טיפש ולהקשיב לכל אחד שחזר אתמול בתשובה ונהיה דרשן, אלא הכוונה היא) לשמוע בקול רבותינו – מוסרי התורה, ומעתיקי השמועה מדור לדור.

ההולכים בדרך הצדיקי אמת התמימים והישרים אשר נטע השי"ת בעולמו בכל דור ודור.

וכמ"ש בפרשת שופטים (דברים יז) ובאת את הכהנים הלויים.. אשר יהיה בימים ההם.. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך..

ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאומרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל,

ואמרו חז"ל (ספרי קנה, והו"ד בפרש"י על אתר) אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין (לא תסור מדבריו), וכל שכן שאומר לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל (ע' סנהדרין פט.).

והנה על הפסוק (דברים יז-ח) כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם.. וקמת ועליתה אל המקום.. ובאת אל הכהנים אמרו חז"ל 'ממך' – זה עצה, 'דבר' – זו אגדה.

וכוונתם ז"ל בזה שלא רק שצריכים לשאול ולקבל בעניני הלכה, אלא גם בכל הענינים של החיים שאדם צריך עיצה, ובכל עניני השקפה, ומידות, ותאות, שזה בחי' "אגדה" שבחז"ל ששם הוא המקום שדנים ומלמדים אותנו אורחות חיים.

ואמרו חז"ל ע"פ ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם (ספרי קנג ר"ה כה: והו"ד בפרש"י) וכי תעלה על דעתך, שאדם הולך אצל דיין שלא היה בימיו?

אלא בא ללמדינו שאפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך אלא שופט שבימיך.

ואמרו חז"ל (מדרש תנאים – על הפסוקים הנ"ל) אשר יאומר לך תעשה. בכל דבר מצוה צריך לשמוע להם, אפילו בגזירות ותקנות מנהגים והנהגות שהרי הוא אומר "על פי התורה אשר יורוך" אלו גזירות ותקנות ומנהגות שיורו בהן לרבים, כדי לחזק את הדת ולתקן את העולם, מכאן אמרו חמורים דברי חכמים שכל העובר על דבריהם..

ועוד חמורים דברי חכמים מדברי תורה, שהאומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה – פטור, והאומר שיש חמש טוטפות (פרשיות) להוסיף על דברי סופרים – חייב (והוא משנה מפורשת במס' סנהדרין (דף פח:) ואזקן ממרא קאי, עיי"ש).

והנה בכל דור ודור ישנם כאלה שהם חכמים בעיניהם, הן כאלה שמבינים יותר טוב מהתורה, (לפי דעתם המשובשת), או מבינים בתורה יותר נכון ממה שחז"ל קיבלו והבינו (עפ"ל), או שהם מבינים יותר טוב מגדולי הדורות וצדיקי אמת, והם החכמים המה להרע ולהטיב לא ידעו (ירמיהו ד-כב), שמזיקים לעצמם ולמשפחתם ולדורותיהם ולדורות דורותיהם, ועוקרים א"ע מעלמא דאתי ומחיי נצח. והולכים בחושך ואומרים אור הוא ונר אור אנוכי.

[אמר המעתיק – תראו בעצמכם לאן הגיעו דורותיהם? כמה נשארו באמונה ויהדות? ועוד שלא פה המקום להזכיר]

וכמו שקונן הנביא (ישעיהו ה-כ) הוי האומרים לרע טוב, ולטוב רע, שמים חושך לאור, ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, הוי חכמים בעיניהם וכנגד פניהם נבונים,

וכבר הזהירנו רבינו ז"ל (שיחות הר"ן סי' ה. שח) שעיקר קבלת עול מלכות שמים הוא ע"י שמשליכין ומבטלין כל החכמות, רק לילך בתמימות ופשיטות (וראה בלקוטי מוהר"ן תנינא, סי' ה-טו). ועיי"ש בליקו"מ (ח"ב סי' יב) שכשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו – יוכל ליפול בטעותים (טעויות) ומכשולות רבים ולבא לידי רעות גדולות ח"ו כאשר כבר רבים נכשלו ונפלו מאד ע"י חכמתם וחטאו והחטיאו את הרבים רחמנא ליצלן, והכל היה ע"י חכמתם הרעה,

כי עיקר היהדות הוא לילך בפשיטות ובתמימות בלי שום חכמות ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השי"ת.

וזהו "והיה עקב תשמעון.. וברכך והרבך". שכל הברכות וההצלחות בעוה"ז ועוד יותר בעוה"ב בעולם הניצחי הוא ע"י בחי' 'עקב תשמעון' היינו בחי' לשמוע בדברי הצדיקי הדורות בתמימות ופשיטות, וכמ"ש (שה"ש א-ח) צאי לך בעקבי הצאן, ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים.

וכדפרש"י וזה תוכנו: אם לא תדעי לך להיכן תלכי לרעות צאנך, את היפה בנשים (היינו עַם ישראל)

שחדל הרוע המנהיג, מלהנהיג אותך (היינו בחי' הסתרת פנים מה' שיש עכשיו בזמן הגלות)

[דהיינו מי הרב האמיתי שיכול להנהיג למי לשמוע ממי לקבל, איך מוצאים את האמת ואיך מתרחקים מהשקרנים שמתלבשים בטלית ורבנות לא להם ?]

העיצה היא – צאי לך בעקבי הצאן, הסתכלי בפסיעות שהלכו הצאן,

התבונני בדורות הראשונים שקיבלו תורתי ושמרו משמרתי, כפי שהורו להם צדיקי האמת, ולכי בדרכיהם.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *