עתיד

פרשת השבוע נשא

והיסוד הוא יסוד גדול , כי תומכי תורה – תומכי אורייתא ועובדי ה', מעלתם עצומה, ושכרן רב בעולם הבא, וגם בעולם הזה. התומך לבעלי תורה לוקח ומקבל ברכות למעלה ולמטה, וזוכה לב' שולחנות, וזוכה לישועת השם, והכלל שע"י תמכי אורייתא ועובדי ה', עי"ז התורה ועבודת ה' פורחים, ועם ישראל (והעולם) על קיומו, ואם ח"ו להיפך – ח"ו להיפך. _ אשרי מי שזוכה להיות מתומכי אורייתא. ובפרט בעניני הצדיק האמת.

תומכי אורייתא

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו  הקשור עם פרשת השבוע נשא – כתיב (פרשת נשא, במדבר ה, ו) איש אשר יתן לכהן – לו יהי', פירש רש"י ממון הרבה, ע"כ, והוא דברי חכמינו ז"ל במסכת ברכות דף סג.

והיסוד הוא יסוד גדול , כי תומכי תורה – תומכי אורייתא ועובדי ה', מעלתם עצומה, ושכרן רב בעולם הבא, וגם בעולם הזה.

וכדאיתא בהקדמת הזוה"ק (דף ח.) שכל טוב לכל עושיהם (תהלים קיא-י) רבי יוסי אמר, שכל טוב- דא אילנא דחיי, לכל עושיהם – אילין חסדי דוד הנאמנים, תמכין דאורייתא. כל אינון דלעאן באורייתא לית בהו עשיה בעוד דלעאן בה, ואינון דתמכין לו – אית בהו עשיה.

וראה בזוהר לך לך (בסתרי תורה, דף פח:) גודל מעלת תומכי אורייתא, שהצמיחה את רבי יוסי בן פזי, עיי"ש כל הסיפור הנפלא. ואיתא בזוה"ק פ' וישלח (דף קעא.) שאם קול קול יעקב פוסק מעסק התורה, אזי רח"ל שולטים הידיים של עשו.

והנה עשו הסתכל בכל הצדדים להרע ליעקב, ולא הצליח, מכיוון שקולו של יעקב לא פסק מעסק התורה, נתחכם ומה עשה כנגדו?

נגע בכף יריכו, כלומר שבר את הירך והיסוד שעליה התורה עומדת, אמר בלבו כיון שישברו העמודים שעליהם התורה נשענת דהיינו שלא יהיו תומכי תורה.

דהיינו התומכים בלומדי תורה – אזי לא יהי' קול יעקב, וח"ו ישלטו ידי עשו, עיין שם,

מכאן רואים גודל חשיבות תומכי אורייתא, וכמה צריכים תמיד התחזקות בכך, על אף כל הקשיים, כי על זה כלל ישראל עומד.

ועיי"ש עוד שהעון זה שלא תומכים בתורה כראוי, גורם שעמודי תורה חלשים ומתגבר עליהם הנחש הקדמוני. ועיין בזוה"ק פ' ויחי (דף רמב.) שהתומך לבעלי תורה לוקח ומקבל ברכות למעלה ולמטה, וזוכה לב' שולחנות, תורה ועשירות כפשוטו בעולם הזה, וזוכה לעולם הבא.

ואיתא בזוהר פ' מצורע (דף נג:) כתיב (משלי ג-יח) ותומכיה מאושר – מאן תומכיה? אילן אינון דמטילין מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, זוכים לבנים בדרגה עליונה כל כך עד שראויים להיות נביאים. [ועיי"ש אל תקרי "מאוש"ר אלא מראש"ו – אינון תמכין לאורייתא מראשו ועד סופו (ראשו רמז לכובע וכו' ולספרים הנצרכים לפעילות ראשו. ולהרחבה ולרווחא – לנייחא דראשו), וסופו רמז לנעליים, ולדברים יותר פעוטים).

ועיין בזוהר פ' צו (דף כט.) שתלמיד חכם הוא בחי' שבת קודש שאין לו משלו כלום, והתומך בו – זוכה לישועת ה'.

[ועיי"ש שתלמידי חכמים הם כשבתות וימים טובים, ועל בני העולם לענגם בכל מיני מאכל ומשתה, ולכבדם בלבושים נאים, כדוגמת השבת. ואיתא בזוהר בהעלותך (דף קן.) (דברים לג-יח) ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך, מלמד שהשתתפו ביחד יששכר וזבולון, זבולון יצא ולחם מלחמות, ויששכר ישב באותו זמן ועסק בתורה, וכל אחד נתן מחלקו לחבירו.

והכלל שע"י תמכי אורייתא ועובדי ה', על ידי זה התורה ועבודת ה' פורחים, ועם ישראל (והעולם) על קיומו, ואם ח"ו להיפך – ח"ו להיפך.

וע"כ אשרי מי שזוכה להיות מתמכי אורייתא. ובפרט בעניני הצדיק האמת.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *