פרח (2)

פרשת השבוע מסעי

הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו, ולנפשו.., בפרשת השבוע מסעי רמזים על המסעות שעוברים על כל אחד מאיתנו ביום יום וכל החיים.., וע"כ אכתוב כמה דיברי חיזוק בעסק התורה שהיא הרפואה לכל הטילטולים.., הכלל הוא שכל העוסק בתורה טוב לו – בעוה"ז, וטוב לו – בעוה"ב.., והעוזבים את עסק התורה, וק"ו דרכיה, עליהם נאמר…

פרשת השבוע מסעי | עסק התורה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע מסעי.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך פנינה על פרשת מסעי,

וזהו (במדבר לג) "אלה מסעי בני ישראל" וגו' (א),

ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה (יב),

ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאוה (טז)

אמרו חכמינו ז"ל (ברכות לב:) שתורה (עסק התורה) צריכה חיזוק. ופרש"י תמיד בכל כוחו.

וכן אמרו חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד, עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם.

ועל כן אכתוב כמה דיברי חיזוק.

הכלל הוא שכל העוסק בתורה טוב לו – בעוה"ז, וטוב לו – בעוה"ב

וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה.. ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך – בעוה"ז, וטוב לך –לעוה"ב.

והעוזבים את עסק התורה, וק"ו דרכיה, עליהם נאמר (ירמיה ב-יג) כי אותי עזבו באר מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ורובם ככולם נשארים קרח מכאן ומכאן,

וזה בחי' הרמז שיש בפסוקים של פרשת השבוע מסעי – "ויסעו ממדבר סין.. ויסעו ממדבר סיני" שהוא רמז לעוזבים את התורה ודרכיה, ומה יוצא להם מזה? ולאן מגיעים?

"ויחנו בדפקה.. ויחנו בקברות התאוה", היינו שנדפקים כהושענא ערבה דפוקה (א צעקלאפטע הושענא), ונופלים לתאות ונהיים מגושמים, כבעלי עבירה, ובסופו של דבר משלמים את המחיר ביוקר.

והדים ועדים לכך מצאנו בחז"ל בהרבה מקומות (ויש שלומדים אותם על פי הכלל: מכלל הן אתה שומע לאו, וכן להיפך).

וכמ"ש חז"ל (שבת לב:) בעוון ביטול תורה בנים מתים, ואמרו (שם לג.) בעוון ביטול תורה חרב וביזה רבה, ובצורת בא.

ואמרו (עירובין נד.) חש בראשו – יעסוק בתורה, חש בגרונו – יעסוק בתורה, חש במעיו – יעסוק בתורה, חש בעצמותיו – יעסוק בתורה, חש בכל גופו – יעסוק בתורה.

הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו,

ואמרו (ספרי עקב-מו) אם למדתם אותם את בניכם – ירבו ימיכם וימי בניכם, ואם לאו – יקצרו ימיכם, שכך דברי תורה נדרשים מכלל לאו – אתה שומע הן, ומכלל הן – לאו.

ואמרו (קדושין ל.) ושמתם סם תם, נמשלה תורה לסם חיים.

ואמרו (במדב"ר כב) נקראת התורה 'אור', שהיא מאירה לאדם מה יעשה.

וכן אמרו דברי תורה מכוונים לב לומדיהם מדרכי מיתה לדרכי חיים.

וכן אמרו (כתובות קיא:) כל המשתמש באור תורה – אור תורה מחייהו.

ואמרו (ב"ב עט.) כל הפורש מן התורה אש אוכלתו, ונופל בגיהנום.

ואמרו (סנהדרין קו.) שעמלק בא, על שרפו ידיהם מן התורה,

ואמרו (ע"ז יט:) כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים.

ואמרו (שו"ט תהלים קיט) אילולי לא עזבו את התורה – לא היו גולים לעולם.

ואמרו (שו"ט משלי כד) כל המתרפה עצמו מדברי תורה – אין בו כח לעמוד ביום צרה.

ואיתא בהקדמות הזוה"ק (ח"א יא.) כל מאן דאשתדל באורייתא – לא דחיל מעילא ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא ואמרו (שם ח"א קלב.) כל מאן דאשתדל באורייתא חירו אית ליה מכלא בעלמא דין, משעבודא דעמין עכו"ם. [הזוהר אומר: כל מי שמשתדל בתורה (הוא הדין שמשתדל לתמוך בלומדי התורה) – אין לו מה לפחד מעליונים ולא מאף אחד בעולם הזה, ולא מפחד משום עיתות רעה של העולם, וכל מי שמשתדל בתורה הוא חופשי מכל דין ומשיעבוד של הגויים וכיו' בהם].

ואמרו (שם רמב.) מאן דלא אשתדל באורייתא – אתחייב נפשיה, ויהבין ליה עולא דארעא ושעבודא בישא. [מי שלא משתדל בתורה – מתחייב בנפשו, ונותנים לו עול וסבל העולם הזה ושיעבוד רע].

וכל זה הוא בחי' "ויחנו בדפקה" וכנ"ל.

ובענין "ויחנו בקברות התאוה" אמרו (שבת קנה:) ע"פ (מלאכי ב-ג) וזריתי פרש על פניכם – אלו בני אדם שמניחים דברי תורה ועושים כל ימיהם כחגים.

ואמרו (חגיגה ג:) מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים.

ואמרו (סנהדרין קיא.) לא תמצא תורה במי ש"מחיה" עצמו עליה.

ואמרו (ע"ז ג:) מה דגים שבים. כיון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשים מדברי תורה – מיד מתים (רוחנית).

ואמרו (שם ה:) אשריהם ישראל בזמן שעוסקים בתורה ובגמ"ח – יצרם מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם.

ואמרו (במדב"ר י-כא) גבורה של תורה – היא באשרי. אבל גבורת יין – היא באוֹי.

ואמרו (פסיקתא רבתי ח) אמר דוד באתי לחלל את השבת – והאירה לי התורה. באתי לנאוף, והאירה לי התורה.

ואמרו (מסכת ספרים טז) התורה משמרתו מכל רע בנערותו.

ואמרו (תנחומא כי תבא ג') מה מים – אין העולם יכול להתקיים בלא הם, ואדם מטהר עצמו בהם, כך אין העולם יכול להתקיים בלא תורה, והתורה מלמדת את האדם איך יטהר.

וכתיב (בראשית לז-כד) והבור ריק אין בו מים (אין מים אלא תורה (ב"ק יז.) – אבל נחשים ועקרבים יש בו (שבת כב. הו"ד ברש"י), והם הם התאות המתגברות, וכמ"ש (חגיגה יא:) גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם.

ואין עצה לכך אלא עסק התורה וצעקה ותפילה להשי"ת.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת נצח מאיר

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

One thought on “פרשת השבוע מסעי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *