תפילה להצלחה

פרשת השבוע יתרו

בס"ד..,

פרשת השבוע יתרו | תתחיל לקלוט

וזה בחי' וישמע יתרו… את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים (שמות יח, א').

ואיתא בזוהר הקדוש (פ' יתרו דף סח עא') וכי יתרו שמע, וכל עלמא לא שמעו, והא כתיב (שמות טו) שמעו עמים ירגזון?

אלא כל עלמא שמעו, ולא אתברו (לשון בירור, דער הער'ט דהיינו העולם גם שמע את הקולות של קבלת התורה אבל לא התייחסו ולא ביררו, כי לא רצון ולא עניין אותם האמת ומציאות השם בעולם שברא, כי היו שקועים בתוך התאוות שלהם והרע שלהם..,), אבל האי [יתרו] – שמע (ער האט דער הערט), כלומר קלט, והפנים את משמעות הדברים בעומק לבו ומחשבתו ! (וע' בליקו"מ חב' מז. וכמו כן בקיצור ליקוטי מוהר"ן החדש).

ובענין הדער הער'ן (לשמוע ולקלוט) עצמו יש כמה וכמה בחינות, כי אפילו מי שזוכה לכך, יש שקולט לאותה שעה בלבד ואפילו מתלהב באותה שעה, אבל זהו… אח"כ נעלם, והיה כלא היה (וגם בזה יש כמה בחינות, ויש שאפילו 'רשימו' לא נשאר אצלם.). וגם בזה יש קיבול שכר.

אבל זה לא זה, זה לא מה שצריך להיות, והרי מצאנו הרהורי תשובה ורצון טוב לשעה גם אצל פרעה ואצל עשו, ואצל ערפה, אבל תכלי'ס… טובה מהם לא יצא לעם ישראל, ולא עשו רצון ה' ונחת רוח לפניו אלא אדרבא הפוך..,

ויש ששומר את הדברים לתקופה מסויימת, אבל אח"כ נשכח ממנו, בתחילה מתחיל התרשלות מסויימת, ואח"כ מניעות, ואח"כ נשכח ברבות הימים.

ויש ששמור אצלו הדבר לעולמי עד ולנצח נצחים, בבחינת (שהש' ג-ד) אחזתיו ולא ארפנו. וזהו מרוב אמונה וטהרת הלב.

וכפי מה שהאדם זוכה להפנים הלימוד בתורה ויראת שמיים, כך הוא זוכה להתקדם ולהתקרב להשי"ת, ולטהר מידותיו ותאוותיו, ולהזדכך ולהטהר בכל קדושה ומידה נכונה.

והנה כל אחד ואחד מאתנו לומד מה שלומד, ושומע מה ששומע, ומשיג מה שמשיג בענין אלוקות תורה ויראה, והסיבה העיקרית שעבורה לא מתקדם הוא כי לא מפנים את הדברים בעומק לבו ומוחו.

נמצא שההצלחה הרוחנית תלויה בזה במידה גדושה.

ולזה צריך אוזניים שומעות, ובעיקר צריך להפעיל אוזני הלב והמוח.

והנה דברים הנאמרים במהירות וגימגום קשה לשומען, ועוד יותר קשה לקולטם כדבעי,

ע"כ דוקא הלימוד האיטי בשימת לב הוא המועיל,

ודבר זה נצרך לכל הלימודים, הן ללימוד חומש או משנה והלכה או גמרא וראשונים ואחרונים, הן ללימוד הקבלה והמוסר והחסידות. הן לכל הלימודים כולם.

והנה לפני כשלושים שנה שמעתי מאחד מאנשי שלומינו בבני ברק, שאחד הדברים המועילים לכך הוא שתיכף שלומד או שומע אחת ההנהגות הקדושות, צריך תיכף ומיד לעשות פעולה מעשית, ולהביא את הדברים ממחשבה ודיבור למעשה ולעשות התחלה טובה תכף ומיד,

כגון לדוגמא מי שלומד מגודל מעלת לימוד משניות ומתלהב ורוצה להתחיל לעשות איזה סדר במשניות – צריך תיכף ומיד ללמוד עכ"פ משנה אחת או חלק ממנה,

וכן בענין נתינת הצדקה שיתן עכ"פ פרוטה לצדקה מיד,

ולענין ההתבודדות שיתחיל מספר דיבורים לפני השי"ת, וכן בכל מעשה טוב והנהגה טובה.

וכמובן שצריך תפילה לסייעתא דשמיא שהדברים יהיו בבחינת "שמרה זאת לעולם",

וצריך עקשנות גדולה שכל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו מקדושתו.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *