תות

פרשת השבוע וישלח

פרשת השבוע וישלח, תקציר: "וישלח", וי שלח, – וי לשוןם צער ששלחו עלינו ייסורים ונסיונות קשים, אבל אחרי שכבר שלחו את הנסיון – בודאי שיש בו תיקון גדול, ולפעמים ניסיון גדול שאפשר וחייבים לעמוד בו ולעבור אותו בשלום. וצריכים לקבל כל מצב בשמחה ובאהבה.

פרשת השבוע וישלח | קבלת הניסיונות באהבה

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע וישלח

כתוב פרשת וישלח, (בראשית לב – ג) "וישלח יעקב מלאכים לפני, אל עשיו אחיו".

"וישלח (לשון צער) וי, וי שלח – יעקב מלאכים אל עשו". אוי שהוצרך לכך.

כי בודאי לא עשה כן לשלוח מלאכים, אלא בדלית ברירה, כי בודאי לכתחילה בלי סיבה מיוחדת לא הי' עושה כן,

הן למאן דאמר (ב"ר עה,ד) מלאכים ממש שלח, בודאי לא הי' מטריח אותם בכלום, ובפרט ללכת לרשע.

הן למאן דאמר (שם) מלאכים – שלוחים (שליחים דהיינו נציגים, שלח לעשו אחיו).

כי בודאי אין זה רצון הפשוט של הצדיק, לשלוח ולעשות טקסים של ריצוי וחנופה בפני הרשע.

והנה בודאי כשמסבבים מן השמים שכך יהי', הרי יש בדבר ניסיון, ורצון ה', וההכרח לא ישובח ולא יגונה (מהרש"א בחידושי אגדות,מאמר החרם).

אבל האדם מצד עצמו צריך להתפלל ולחפש כל עצה וטצדיקי לא להגיע לידי כך.

[ולא כמו היום שנחשב לכבוד גדול להפגש עם שרים, וראשי ממשלה, וחכי"ם, ושאר בעלי שררה פורקי עול מלכות שמים, ורשעים גמורים, ולמחצה. – והרי זה בושה וכלימה שמשתוקקים להיות נוכחים עם מפגשים כאלה, ואוי, למי שנצרך לכך].

וכן מצאנו שצריך האדם להתפלל – שלא הוא, ולא התלויים בו יגיעו לידי מצבים מביכים וכו', הלא תראה שהכהן הגדול נענש, שהרוצח בשוגג הי' צריך להיות בערי מקלט עד מות הכהן הגדול כדכתיב (במדבר לה ,כה כח),

וע"כ בודאי שכל הרוצחים בשוגג יחלו ליום מותו (ולפיכך אמותיהם של כה"ג היו דואגות להנ"ל, למתן קיללותיהם, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (מכות יא.). ואמרו חז"ל (שם) שדבר זה הוא על שם שהכהן הגדול הי' צריך להתפלל שלא יהי' רצח אפילו בשוגג בעם ישראל.

וכן יום יום אנו מתפללים "יה"ר שתצילנו היום ובכל יום מפגע רע". וכידוע מצדיקים קדמונים שנענשו על שלא כיוונו בקטע זה של התפילה.

והנה כל זה, מצד אחד, היינו "וישלח", וי שלח, כנ"ל, אבל מאידך אחרי שהשי"ת כבר הביא חלילה המצב הזה – בודאי שיש בו תיקון גדול, ולפעמים ניסיון גדול שאפשר וחייבים לעמוד בו ולעבור אותו בשלום.

וצריכים לקבל כל מצב בשמחה ובאהבה.

ואכן לכתחילה אסור לבקש מהשי"ת מצבים כאלה של פגע רע, ושל וי, וכיוצא,

והרי להיפך אנחנו מבקשים "אל תביאני לידי ניסיון", ואפילו דוד המלך שביקש ניסיון כמ"ש (תהלים כו, ב) בחנני ונסני, לא הי' צריך לעשות כך, וכמ"ש חכמינו ז"ל (סנהדרין קז.), כי מי בטוח שיוכל תמיד לעמוד בניסיון, ובפרט בנסיונות קשים

(אם לא… יחידי הדורות וכנודע מרבינו הקדוש ז"ל מברסלב)…

אבל אחר שהניסיון הגיע, יש לקבלו בשמחה, ולעמוד בו בגאון.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *