הקדוש ברוך הוא

פרשת השבוע ואתחנן

פרשת השבוע ואתחנן | הרבה אנשים מסתובבים עם קושיאות בבטן, למה ועל מה עשה ה' עמו כך, והם מסתובבים מדוכאים ומתוסכלים, במרה שחורה, ומלנכוליזם, ומוחין דקטנות, ותובנות עקומות ועקושות ומסוכנות, ועי"ז אין להם לא עוה"ז ולא עוה"ב (כי עובר עליהם מה שעובר עליהם), ואילו היו מתחזקים באמונה ובטחון – לא היתה להם שום קושיא כלל, והיו רגועים לחלוטין ומיושבים בתכלית… תקראו, תראו שאין שום דבר קשה ואין מה להתבלבל… רק להודות ולהלל…

פרשת השבוע ואתחנן | התחזקות – הכל לטובה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת ואתחנן

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים ג) "ואתחנן אל ה'.. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן..

ויאמר ה' אלי רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.. כי לא תעבור את הירדן הזה".

געוואלד! געוואלד! משה רבינו אשר כל ימיו כולו קודש, בביטול גמור לרצון ה', אשר הגיע לרום המעלות הרוחניות אשר בן אנוש מסוגל להגיע, אוהב ה', אוהב התורה והמצוות, אוהב ישראל וסבל למענם אין סוף, פסגת האנושות והצדקות והנבואה, אשר לא היה ולא יהיה כמוהו, מה סך הכל מבקש, ומה כל כך קשה להענות לו?

אלא שאין אנו מבינים כלל וכלל בדרכי ה' הנסתרים מבינת האדם, וכמ"ש (ישעיה נה-ח) כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. אלא שאיך שלא יהי' (תהלים קמה-יז) צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), וכתיב (תהלים צב-טז) להגיד כי ישר ה', צורי ולא עולתה בו.

וזה יסוד גדול ומוצק, שעל פיו חיים כל היהודים הכשרים במשך כל הדורות, שעל ה' לא שואלים שאלות,

וברור כשמש ש"הכל לטובה" ואין אוהב נאמן לכל אחד מאתנו כמו (אהבת) השי"ת שאוהב כל אחד מאיתנו יותר מאב לבנו יחידו.

וכל מה שה' עושה איתנו הוא מחמת גודל רחמנותו, ולטובתינו הנצחית.

אע"פ שהרבה מאד פעמים אין אנחנו מבינים פשר ההנהגה, הכל הוא מחמת קוצר המשיג ועומק המושג, ולהשי"ת יש עצה עמוקה מאד ותוכניות עמוקים ומורכבים מאד להביא כל אחד מאתנו לתכלית הטוב הנצחי.

וכתב הגה"ק ר' יעקב יוסף מפולנאה (בן פורת יוסף, דף פב:) שמעתי ממורי (הלא הוא הבעש"ט הקדוש ז"ל) שאמר לאדם אחד תקבל כל הבא עליך בעולם הזה באהבה (שזה בחי' לחבר מלכות והשכינה עם דודה, ואנ"י אל אי"ן) ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא. ע"כ.

כי הרבה אנשים מסתובבים עם קושיאות בבטן, למה ועל מה עשה ה' עמו כך,

והם מסתובבים מדוכאים ומתוסכלים, במרה שחורה, ומלנכוליזם, ומוחין דקטנות, ותובנות עקומות ועקושות ומסוכנות,

ועי"ז אין להם לא עוה"ז ולא עוה"ב (כי עובר עליהם מה שעובר עליהם),

ואילו היו מתחזקים באמונה ובטחון – לא היתה להם שום קושיא כלל, והיו רגועים לחלוטין ומיושבים בתכלית.

וכן כתב הכהן הגדול מפולנאה זצ"ל (תולדות יעקב יוסף, ריש פרשת ויחי) שמעתי ממורי (הריב"ש ז"ל) כי בידיעת אדם שהשם מלא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו יתברך אז בידיעה הזאת יתפרדו כל פועלי און (ונופלות כל הקושיאות, ומתבטלים כל הבילבולים), ויראה שאין שום מחיצה מבדיל בינו יתברך ובין האדם,

ובאמת כמה פעמים צריכין להתפלל על זה תחילה שיזכהו השם להאיר עיניו שיקבל הכל באהבה, ושיראה ויאמין ששם אתו עמו השי"ת.

וכתב עוד בפרשת עקב (שם) וז"ל שמעתי ממורי (הבעש"ט ז"ל) שבריאת העולם היה על ידי דין שהוא צימצום שצמצם האור אין סוף, וכו', וכשאדם מקבל היסורים באהבה ובשמחה – נעשה יחוד, והוא מקרב ומקשר ומדבק הכלי והגוף בחי' צמצום ודין, אלקים, אל הנשמה, שהוא השמחה והחיות הרוחנית, ונתבטל הדין ונעשה רחמים,

ועצה היעוצה (דברים ו-ה) ואהבת את ה' אלקיך, שהוא בחינת דין לקבלו בשמחה לקשרו אל הוי"ה שהוא הנשמה. עיי"ש.

והכלל שאנו מאמינים בני מאמינים, ומאמינים באמונה שלימה ויודעים בבירור שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות דף ס:).

וז"ל השו"ע (או"ח סי' רל ס"ה) לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. (והוא ל' הגמ' הנ"ל).

בברכת התורה וכל טוב סלה

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

One thought on “פרשת השבוע ואתחנן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *