גאולה

יש עולם הזה ? איפה הוא ?

אמר רבי נחמן מברסלב : הנה הכל אומרים שיש עוה"ז ועוה"ב, והנה עוה"ב אנו מאמינים שיש עולם הבא, אפשר יש גם עוה"ז (פירוש עם כייף תמידי) באיזה עולם, כי כאן – נראה שהוא הגיהנום וכו'… וכידוע שתמיד חסר ויש דאגות כל הזמן , פעם על הבריאות, ופעם על הפרנסה, וחובות, ופעם על חוסר שלום בית, ומריבות עם שכנים וכו', פעם על חוסר יציבות נפשית, וחוסר חיות, וחוסר כבוד, וכו'… אז איך זוכים לחיים אמיתיים ? כנסו תגלו !

יש עולם הזה ? איפה הוא ?

פרשת השבוע ויחי : (בראשית מז-כח) "ויחי".

ויחי – הם אותיות וַי-חַי. שהם מרמזים על שתי בחינות,

בחינת וַי, היא מרמזת על מצבינו בעולם הזה, שהוא מלא צרות ייסורים ויגונות, בפרט בכל מה שנוגע למצבו הגשמי.

מאידך חַי – מרמז על חיי נצח בעולם הבא, ועל החיים הטובים והרוחניים שבעולם הזה כשעושים מה שמוטל עלינו, דהיינו רצון ה', כמו שכתוב בתורתינו הקדושה, ועל עצם התקוה והאפשרות לתקן מה שעיוותנו בעבר, שזה ניתן לעשות כל זמן שאנחנו בחיים. ועל עודד בחינות כמו שאבאר בעזה"י.

וַי. איתא בליקוטי מוהר"ן (תנינא, סי' קיט) שרבינו (רבי נחמן מברסלב) הקדוש ז"ל דיבר כמה פעמים מענין ייסורי עוה"ז שכל בני העולם כולם מלאים ייסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפי' העשירים הגדולים, ואפי' השרים אין להם שום עוה"ז כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכ"א יש לו ייסורים מיוחדים וכו'.

ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העוה"ז בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב ואמונות גדולים וכלים נלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו', אם יסתכל בו היטב – הוא ג"כ מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש וכו' וכמ"ש שלמה המלך ע"ה (קהלת ב) גם כל ימיו כעס ומכאובות וכו', וכתיב (איוב יד) אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז.

ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה – כי אם לברוח להשי"ת ולעסוק בתורה [שזה שייך לבחי' "חַי" שבדברינו].

הנה הכל אומרים שיש עוה"ז ועוה"ב, והנה עוה"ב אנו מאמינים שיש עולם הבא, אפשר יש גם עוה"ז (פירוש עם כייף תמידי) באיזה עולם, כי כאן – נראה שהוא הגיהנום וכו'. ע"כ (לשון רבינו נחמן מברסלב). וכידוע שתמיד חסר ויש דאגות כל הזמן , פעם על הבריאות, ופעם על הפרנסה, וחובות, ופעם על חוסר שלום בית, ומריבות עם שכנים וכו', פעם על חוסר יציבות נפשית, וחוסר חיות, וחוסר כבוד, וכו'.

חַי – עיקר ותכלית בריאתנו הוא כדי שנעמוד בנסיונות, ונזכה תמיד להתקרב להשי"ת ולתורתו הקדושה ולצדיקי אמת. ונזכה לעשות רצונו יתברך, שזה תמצית ועיקר החיים האמיתיים, בבחי' (אבות פ"ו מ"ד) ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעוה"ז, וטוב לך בעוה"ב.

 

וידוע הסיפור שמספרים בשם כמה צדיקים שפגשו סנדלר עובד מול הנר בשעה מאוחרת, ואמר הסנדלר "כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן", ולמדו מכאן שאכן היסוד הוא אמיתי ויסוד גדול "כל זמן שאדם חי אפשר לתקן".

ובאמת הוא ירושלמי מפורש (ברכות פ"ט) וז"ל כל זמן שאדם חי – יש לו תקוה". שזה בחי' מה שאנחנו מברכים כל בוקר בברכות השחר "אלקי – נשמה שנתת בי טהורה היא.. כל זמן שהנשמה בקירבי.." וזה בחינת נשמת כל חי תברך…וכו', בחי' וכל החיים יודוךך סלה.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (קדושין פ:) ע"פ (איכה ג-לט) מה יתאונן אדם חי (גבר על חטאיו) – דיו חיים שנתתי לו (וכן אמרו באיכה רבתי פ"ג אמר הקב"ה חיותך בידי, ואתה מתאונן – דיו שהוא חי). וזה בחי' מ"ש חז"ל (תמיד לב.) מה יעביד איניש ויחיה? א"ל ימית עצמו. מה יעשה אדם וימות? יחיה את עצמו.

ואסיים בברכת הזוה"ק (פרשת בלק, דף קפז.) יהא רעוא דיתמשך לכו חיין מגו אילנא דחיי דכל חיין ביה תליין.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישבת ברסלב "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *